Μη πωληθείσες παρτίδες

Αλλαγές σε παρτίδες και αφαίρεση παρτίδων